Spring naar content

Privacyverklaring

Stichting Europafietsers, hierna de stichting, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin een vraag, kun je gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door stichting Europafietsers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  inschrijfformulier Donateur;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters / Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) Mobiele nummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Jouw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke termijn).

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door stichting Europafietsers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en services:

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte (e-mail) contacten;
 • levering specifieke (digitale) brochures en/of gps-tracks, os-kaartservice.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • insturen bestel- of contactformulier via de website;
 • mondelinge toestemming;
 • afgifte visitekaartje; 
 • via koppeling op Facebook en/of LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters / Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Jouw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je door het bestuur gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de stichting Europafietsers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de opgenomen taak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondelinge of schriftelijke bereidheid voor het doen van vrijwilligerswerk

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters / Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum.

Jouw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de vrijwilliger met het bestuur overeen komt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzenden van het blad Fietsplan;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat het OM in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de stichting van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Het kan voorkomen dat je op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we je niet specifiek om toestemming hebben gevraagd.
Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken door contact op te nemen met de voorzitter van onze stichting. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met de voorzitter van onze stichting op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het kan voorkomen dat het in deze Privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring of ons Cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via het Contactformulier en kies bij Onderwerp voor ‘Privacy/Cookiebeleid’.